Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden JSIP

1. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door JSIP; JSIP staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 62851101.

2. Iedere aansprakelijkheid van JSIP is immer beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is.

3. JSIP is bevoegd om in naam van en voor rekening van de opdrachtgever voor de uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen. JSIP zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met de opdrachtgever.

4. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurder(s) van JSIP, alsmede ten behoeve van al diegenen die in loondienst zijn van of werkzaam zijn voor JSIP.

5. De uitvoering van de overeenkomst van opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

6. Betaling van declaraties van JSIP dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de declaraties komen voor rekening van de opdrachtgever.

7. De in de kostenbegrotingen vermelde tarieven voor het inschrijven van intellectuele eigendommen in de intellectuele eigendom registers omvatten uitsluitend de kosten van het indienen van het verzoek tot inschrijving in de betreffende registers; hierbij zijn de standaard taksen van overheidswege en eventuele kosten van ingeschakelde derde partijen inbegrepen.
Overige kosten -bijvoorbeeld kosten voor onderzoeken/voorbereidingen, vertalingen, uittreksels, legalisaties, publicaties en foto’s- vallen niet onder de voornoemde tarieven en zullen apart aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Juridisch advies en juridische begeleiding op het gebied van onder andere geschillenbeslechting en bezwaar-/oppositieprocedures zullen eveneens apart aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht middels het geldende uurtarief.

8. JSIP heeft het recht de door hem gehanteerde tarieven tussentijds te wijzigen; bij nog niet voltooide opdrachten is de opdrachtgever dan vrij zijn opdracht te beëindigen.

9. Bij tussentijdse beëindiging van de werkzaamheden die het gevolg zijn van de opdracht van de opdrachtgever worden slechts de taksen van overheidswege gerestitueerd, mits ze nog niet opeisbaar zijn.

10. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en JSIP
is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.